Ban Chấp hành Công đoàn Trường triệu tập đại biểu tham dự như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Phó các đơn vị trong toàn trường; cán bộ, viên chức khoa SP Ngữ văn.

2. Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận, các ban của Công đoàn, toàn thể nữ cán bộ, viên chức và người lao động toàn trường.

3. Toàn thể sinh viên khoa SP Ngữ văn.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 19h00', ngày 19/10/2017 (Tối thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường A.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần. Đại biểu cần đến Hội trường sớm trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức.

2. Nữ cán bộ, viên chức của các đơn vị phải ngồi đúng vị trí theo phân công của Ban Tổ chức. Công đoàn trường sẽ điểm danh để đưa vào xếp loại thi đua năm học 2017 - 2018.

Nhận được thông tri này, yêu cầu các thành phần đại biểu được triệu tập có mặt đầy đủ, đúng giờ để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp./.