CÔNG VĂN TRIỂN KHAI

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016- 2017 của ngành Giáo dục; kết luận của Bộ trưởng - Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT ngày 13/7/2016 về việc giao nhiệm vụ cho CĐGD Việt Nam tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và Kế hoạch năm học 2016 - 2017 của CĐGD Việt Nam, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các cấp triển khai và tổ chức phong trào thi đua năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị Quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn Ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp với chuyên môn mỗi cấp học, bậc học và ngành học để thực hiện trong năm học 2016 - 2017. Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình. Mỗi tập thể có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.

3. Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể. Từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị trường học, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành.

II. NỘI DUNG

Triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2016 - 2017, với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam, các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. 

3. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm trong cơ quan, đơn vị trường học.

4. Thường xuyên, tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 5. Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ, khoa chuyên môn, trong các nhà trường, trong các cụm trường.

6. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương những cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có những sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và trong các công tác khác; kịp thời nhân rộng, phổ biến những đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; khuyến khích động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động triển khai phong trào, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Căn cứ các nội dung cơ bản trên, CĐGD các cấp có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Tháng 9/2016

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn triển khai phong trào  thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

- Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai văn bản hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong đơn vị đăng ký, dự kiến số lượng và nội dung công việc sẽ sáng tạo đổi mới thực hiện trong học kỳ I năm học 2016 - 2017 (theo mẫu gợi ý số 1); tổ chức đăng ký thành lập các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn, trong các nhà trường, cụm trường (theo mẫu gợi ý số 2) tại các đơn vị, trường học. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn đồng cấp động viên, hướng dẫn, theo dõi và tạo các điều kiện cần thiết để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện các nội dung thi đua đã đăng ký.

2. Tháng 11/2016

Cùng với các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tọa đàm tôn vinh ngày Nhà giáoViệt Nam, đồng thời để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trao đổi, chia sẻ những kết quả bước đầu thực hiện nội dung thi đua năm học; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và trong công tác chỉ đạo; từ đó động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả.  

3.  Tháng 12/2016 và tháng 01/2017

- Căn cứ điều kiện thực tế, nhân dịp sơ kết học kỳ I, CĐGD các cấp có thể phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức biểu dương những cá nhân, tập thể bước đầu thực hiện tốt phong trào thi đua; tổ chức tuyên truyền điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực.

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tọa đàm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” học kỳ 1 để rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong học kỳ II năm học 2016 - 2017.

4. Tháng 5 và tháng 6/2017

Công đoàn Giáo dục các cấp tổ chức đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện nội dung thi đua, đồng thời tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và báo cáo kết quả về CĐGD Việt Nam.

5. Tháng 7/2017

 Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” lồng ghép trong Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017.

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí đánh giá đối với tập thể

- Các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua năm học của đơn vị.

- Số lượng và hình thức các cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động về nội dung thi đua và chủ trương đổi mới của ngành và các giải pháp thực hiện của đơn vị.

- Tỷ lệ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội so với tổng số cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động của đơn vị.

- Số lượng việc làm đổi mới, sáng tạo đã thực hiện có hiệu quả so với số lượng  cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tại cơ quan, đơn vị trường học. Số lượng công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu, được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả.

- Số lượng các việc làm đổi mới mang lại hiệu quả được đồng nghiệp công nhận, học tập làm theo, được phổ biến nhân rộng trong và ngoài đơn vị; làm thay đổi tích cực đến hình ảnh và chất lượng giảng dạy, giáo dục của đơn vị.

- Số lượng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” được thành lập trong đơn vị, trường học. Số lượng và kết quả các việc làm đổi mới, sáng tạo mà các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” đã thực hiện.

- Kết quả chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường so với cùng kỳ năm học trước. Kết quả này được lượng hóa bằng các số liệu: tỷ lệ xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động; số lượng đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, công trình nghiên cứu khoa học đã hoàn thành; số lượng bài báo được đăng trong nước và quốc tế; số lượng học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật, bỏ học; tỷ lệ học sinh, sinh viên đỗ tốt nghiệp…

2. Tiêu chí đánh giá đối với cá nhân

a) Đối với cán bộ quản lý:

- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Giải pháp đổi mới trong công tác quản lý đơn vị (bộ môn, khoa, trường…)

- Giải pháp đổi mới trong công tác khác: giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…

- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

-  Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.

b) Đối với nhà giáo:

- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Giải pháp đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…

- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.

c) Đối với người lao động (nhân viên trường học):

- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

- Giải pháp đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ gửi bảng điểm đánh giá tiêu chí cụ thể đến các đơn vị trong học kỳ II, năm học 2016 - 2017. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Xây dựng văn bản triển khai phong trào thi đua với chủ đề ”Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 - 2017 trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động toàn Ngành.

- Phối hợp với Bộ GD&ĐT trong công tác chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, tọa đàm rút kinh nghiệm và tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua trong năm học.

- Kịp thời biểu dương khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

2. Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức phát động, chỉ đạo và triển khai các nội dung thi đua năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam đến các đơn vị và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ quản lý, nhà giáo và người lao động trong ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong hệ thống CĐGD trên địa bàn; tổ chức sơ kết học kỳ 1 và tổng kết vào cuối năm học 2016 - 2017.

- Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về CĐGD Việt Nam (cùng với báo cáo tổng kết công đoàn cuối năm học).

3. Công đoàn đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động, triển khai các nội dung thi đua năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và CĐGD Việt Nam đến cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, các tập thể và cá nhân ngay từ đầu năm học 2016 - 2017; đồng thời cụ thể hóa nội dung thi đua thành những tiêu chí cụ thể  phù hợp với đơn vị, trường học.

- Tổ chức cho cá nhân và tập thể đăng ký thi đua trong năm học 2016 - 2017.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tổ chức sơ kết học kỳ 1 và tổng kết vào cuối năm học 2016 - 2017.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp hay, những sáng tạo, đổi mới mà mỗi nhà giáo, mỗi tổ chuyên môn đã thực hiện hiệu quả trong quá trình triển khai phong trào thi đua.

- Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về CĐGD Việt Nam (cùng với báo cáo tổng kết công đoàn cuối năm học).

Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam đề nghị CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn đại học Quốc gia, đại học vùng, công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc căn cứ văn bản này nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Tổng LĐLĐVN (để báo cáo);
- LĐLĐ các tỉnh, TP (để phối hợp chỉ đạo);
- UV BCH CĐGD Việt Nam (để t/h và chỉ đạo);
- Các ban cơ quan CĐGD Việt Nam;
- Văn phòng phía Nam;
- Website CĐGD Việt Nam;
- Lưu VT, CSPL.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Vũ Minh Đức
 
 

                                                                                                                

Mẫu gợi ý số 1

 

Công đoàn  …
(cơ quan, đơn vị, trường học)
……………………………
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC
Thời gian thực hiện: Học kỳ I, năm học 2016 - 2017

 

1. Họ tên người đăng ký:………………………..………………………………………….

2. Nhiệm vụ được giao:…………………………………………………………………….

3. Dự kiến thực hiện đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực: …………………(quản lý tổ, khoa, nhà trường; quản lý giáo dục học sinh, sinh viên; phương pháp giảng dạy; bồi dưỡng học sinh giỏi; chất lượng học tập của học sinh, sinh viên; chất lượng giảng dạy chuyên môn….)

4. Thực trạng vấn đề dự kiến đổi mới: (tồn tại)

5. Mục tiêu giải pháp đổi mới

6. Dự kiến kết quả sẽ đạt được sau khi thực hiện đổi mới

7. Thời gian dự kiến thử nghiệm thực hiện đổi mới

8. Các bước tiến hành thử nghiệm đổi mới

9. Phạm vi công bố và nhân rộng kết quả đổi mới.

 

 

 

                                                                                                                      Mẫu gợi ý số 2

 
Công đoàn…
(cơ quan, đơn vị, trường học)
……………………………
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP
NHÓM NHÀ GIÁO CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN
Thời gian thực hiện: Học kỳ I, năm học 2016 - 2017

 

1. Họ và tên những người tham gia nhóm

2. Nhiệm vụ chung đang được giao

3. Vấn đề mà các thành viên trong nhóm đang quan tâm

4. Thực trạng của vấn đề mà các thành viên trong nhóm đang quan tâm

5. Điểm mạnh của các thành viên trong nhóm về vấn đề đang quan tâm

6. Điểm còn hạn chế của các thành viên trong nhóm về vấn đề đang quan tâm

7. Hướng giải quyết của nhóm để cải thiện vấn đề

8. Dự kiến kết quả sẽ đạt được

9.  Dự kiến thời gian tiến hành

10. Dự kiến vấn đề mà nhóm cần quan tâm, giải quyết tiếp theo.