Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm học 2019 2020 của Công đoàn Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí với báo cáo của Công đoàn Trường và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được Công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng chương trình, tuyên tuyền, vận động với nhiều hình thức và biện pháp phong phú, đa dạng gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Các hoạt động tuyên truyền, vận động gắn liền với đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Cán bộ, nhà giáo và người lao động toàn Trường giữ vững kỷ cương trong hoạt động quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Công tác xây dựng tổ chức công đoàn ở các cấp được quan tâm. Công đoàn Trường đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Công đoàn Trường tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động truyền thống của Ngành như: "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".  Tích cực vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học được công đoàn các cấp chú trọng, xem đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong Trường. Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; chủ động tham gia công tác quản lý chuyên môn, đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế của Nhà trường và các đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp ngày càng vững mạnh. Tổ chức Công đoàn các cấp, đội ngũ nhà giáo và người lao động trong Trường tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo.

- Trong công tác xã hội và phục vụ cộng đồng, Công đoàn Trường đã thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và cộng đồng, nhất là trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đánh giá cao các kết quả công tác của Công đoàn Trường đạt được trong năm học 2019 - 2020, với nhiều hoạt động đổi mới và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Nhà trường.

Tuy nhiên, trong năm học 2019 - 2020, hoạt động của Công đoàn Trường còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục:

- Hiệu quả một số phong trào, cuộc vận động của Công đoàn chưa lan toả, đều khắp, một số đoàn viên do áp lực công việc nên chưa tham gia tích cực vào các hoạt động của Công đoàn.

- Vẫn có cán bộ, đoàn viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm kỷ luật lao động...

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường chưa thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Định hướng chương trình công tác năm học 2020 - 2021 của Công đoàn Trường

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường cơ bản đồng ý với kế hoạch công tác của Công đoàn Trường trong năm học 2020 - 2021 và lưu ý các nội dung sau đây:

- Năm học 2020 - 2021 là năm học diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; chào mừng 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (1951-2021), với chủ đề của năm 2020 "Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở". Đây cũng là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Công đoàn Trường cần quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đoàn viên và người lao động nắm vững và chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành, của Nhà trường.

- Thc hin có hiu qu Kết lun s 62-KL/TW ngày 08/9/2009 ca B Chính tr v tiếp tc đổi mi ni dung, phương thc hot động ca Mt trn T quc Vit Nam và các đoàn th chính tr - xã hi. Tích cực tham gia xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các công đoàn bộ phận cần khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò của mình trong hoạt động chung của đơn vị và Nhà trường. Đi mi ni dung, phương thc, nâng cao cht lượng, hiu qu hot động, to s chuyn biến mnh m, thu hút, tp hp, động viên cán bộ, viên chức, đoàn viên chp hành tt đường li, ch trương ca Đảng, chính sách, pháp lut ca Nhà nước và thc hin tt vai trò đại din, chăm lo bo v quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca đoàn viên.

- Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào hiện có. Làm cho việc thực hiện Cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... đi vào chiều sâu, trở thành thói quen, trách nhiệm và là một nét đẹp văn hoá trong cán bộ, viên chức Nhà trường. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ng yêu cu thi k công nghip hoá, hin đại hoá đất nước và hi nhp quc tế. Tổ chức sơ kết, đánh giá, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phòng trào thi đua, cuộc vận động. Phát hiện, giới thiệu và tôn vinh những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tấm gương nhà giáo tâm huyết để nhân rộng.

- Kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với những hiện tượng cán bộ, đoàn viên vi phạm Bộ luật Lao động, Luật Viên chức... Mỗi cán bộ, đoàn viên phải không ngừng nêu cao ý thc trách nhim, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tt chức trách, nhim v được giao. Ch động, sáng to, dám nghĩ, dám làm, dám chu trách nhim; nói đi đôi vi làm, đã nói thì phi làm. Hiu và thc hin đúng quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ ca mình; làm vic có lý, có tình; xây dựng tinh thần đoàn kết, cộng sự, thân ái trong cán bộ, viên chức và đoàn viên, xây dựng tình cảm và trách nhiệm sâu sắc của mỗi cán bộ, đoàn viên đối với người học, Nhà trường và đơn vị. Để từ đó, đồng thuận, đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

- Công đoàn các cấp cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu tổng quát, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Nhà trường, thấy rõ những khó khăn, thách thức của Nhà trường trong bối cảnh tự chủ đại học để tham gia, đóng góp, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Tập trung các giải pháp để làm tốt công tác tuyển sinh, nhất là tuyển sinh đại học hệ chính quy. Triển khai đào tạo theo tiếp cận CDIO, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chất lượng quản trị, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Trong đó, giải pháp then chốt là nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, học thuật, nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác để Trường Đại học Vinh thực sự là nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Trường

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cơ bản đồng ý với những kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Trường trình bày tại phiên làm việc và lưu ý một số nội dung sau đây:

- Xem xét, lựa chọn những hoạt động có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Nhà trường và dự kiến kinh phí trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, phê duyệt.

- Đồng ý để Công đoàn Trường thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 11/5/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Đề nghị Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét, quyết định chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn các cấp tương xứng với đóng góp, hiệu quả công tác và đảm bảo quy định hiện hành; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ công đoàn được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệm vụ và tham quan, học tập kinh nghiệm của các tổ chức công đoàn, cơ sở giáo dục đại học trong nước.

 - Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường quan tâm, phối hợp với Công đoàn Trường triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm học 2020 - 2021, góp phần cùng Đảng bộ và Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại phiên làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo đến các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường biết để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.