VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Tên giao dịch quốc tế: The Trade Union Office

A. Chức năng

Là một đầu mối hành chính của Công đoàn Trường Đại học Vinh thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn về các lĩnh vực công tác Công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

B. Nhiệm vụ

1. Soạn thảo và chuẩn bị các nội dung liên quan đến các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn. Soạn thảo các văn bản để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

3. Xây dựng tổ chức, phát triển, khen thưởng, kỷ luật đoàn viên công đoàn.

4. Hướng dẫn các tổ chức cấp dưới chuẩn bị hồ sơ, văn kiện, nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục.

5. Hướng dẫn triển khai việc thực hiện các văn bản, nghiệp vụ đến các công đoàn bộ phận; tổng kết, đánh giá phân loại tổ chức và khen thưởng các tổ chức công đoàn bộ phận.

6. Phối hợp tổ chức thu, nộp đoàn phí theo quy định.

7. Thực hiện tuyên truyền và giáo dục theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Trường.