Ngày 16 tháng 7 năm 1959, Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh được thành lập theo Nghị định số 375/NĐ của Bộ Giáo dục, cũng vào thời gian đó Công đoàn Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh (nay là Công đoàn Trường Đại học Vinh) được ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Trường Đại học Vinh đã cùng với Nhà trường trải qua các chặng đường phát triển từ Trường Đại học Sư phạm Vinh đến Trường Đại học Vinh. Với gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Trường Đại học Vinh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXII đã các định mục tiêu của công tác Công đoàn là: "Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn các cấp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của ngành, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế" với phương châm "Đổi mới, chất lượng, thiết thực, hiệu quả".

Các phần thưởng cao quý đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; danh hiệu "Vững mạnh Xuất sắc" của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; hàng chục bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoan Lao động tỉnh Nghệ An...