TT

Tập thể/Cá nhân

Số tiền (đ)

Ghi chú

1.

Viện SP Tự nhiên

21,100,000

 

2.

Viện SP Xã hội

8,700,000

 

3.

Viện KHXH&NV

15,500,000

 

4.

Viện KT&CN

10,100,000

 

5.

Viện CN HS-MT

4,000,000

 

6.

Viện NN&TN

13,100,000

 

7.

Khoa Giáo dục

11,700,000

 

8.

Khoa GD Thể chất

4,500,000

 

9.

Khoa Kinh tế

10,000,000

 

10.

Khoa Luật

11,400,000

 

11.

Khoa SP Ngoại ngữ

18,400,000

Ủng hộ thêm sách vở bút mới 3,200,000

12.

Khoa Xây dựng

3,000,000

 

13.

VP. Đảng - HĐT - Đoàn thể

6,700,000

 

14.

Phòng CTCT-HSSV

2,900,000

 

15.

Phòng Đào tạo

3,000,000

 

16.

Phòng ĐT SĐH

4,500,000

 

17.

Phòng HCTH

4,900,000

 

18.

Phòng KH&HTQT

1,200,000

 

19.

Phòng KH-TC

10,000,000

 

20.

Phòng QT&ĐT

6,800,000

 

21.

Phòng TCCB

2,000,000

 

22.

Phòng TTr-PC

2,000,000

 

23.

Ban Quản lý Cơ sở II

3,800,000

 

24.

Nhà Xuất bản

2,000,000

 

25.

Trạm Y tế

2,600,000

 

26.

Trung tâm CNTT

2,300,000

 

27.

Trung tâm ĐBCL

3,700,000

 

28.

Trung tâm GDQP&AN

3,000,000

 

29.

Trung tâm GDTX

6,500,000

 

30.

Trung tâm KĐCLGD

2,000,000

 

31.

Trung tâm Nội trú

4,700,000

 

32.

Trung tâm TH-TN

4,100,000

 

33.

Thư viện

3,800,000

 

34.

Trường THPT Chuyên

26,200,000

 

35.

Trường Thực hành SP

17,300,000

 

36.

Các cá nhân ủng hộ trực tiếp

7,700,000

 

 

Cộng:

265,200,000