I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn trường; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động Công đoàn; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn trong giai đoạn mới.

4. Đại hội Công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp.

5. Phương châm của đại hội: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm".

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội Công đoàn các cấp

- Thảo luận, thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn nhiệm kỳ tới của cấp mình.

- Tham gia góp ý dự thảo văn kiện của đại hội Công đoàn cấp trên.

- Tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của Công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên.

- Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động Công đoàn.

2. Thời gian đại hội

- Đại hội Công đoàn bộ phận:

+ Tiến hành từ 15/4/2017, hoàn thành trước 30/4/2017.

+ Thời gian đại hội: 1 buổi.

- Đại hội Công đoàn cơ sở:

+ Dự kiến trong tháng 6/2017.

+ Thời gian đại hội không quá 01 ngày.

+ Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

3. Một số yêu cầu

3.1. Báo cáo trình đại hội

- Báo cáo cần xây dựng ngắn gọn, có số liệu phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ theo 8 nội dung hoạt động của Công đoàn giáo dục các cấp; làm rõ khuyết điểm yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.

- Về phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần nêu rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tập trung vào những vấn đề mà đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động quan tâm như: Điều kiện làm việc, đời sống, việc làm, thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của Trường trong tình hình mới…

3.2. Thảo luận tại đại hội

- Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động Công đoàn ở đơn vị và trong trường; bổ sung những nội dung quan trọng được các cấp Công đoàn giáo dục quan tâm và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị.

- Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

- Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Trường khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban Chấp hành Công đoàn Trường thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị đại hội gồm 04 tiểu ban: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn

2.1. Tiêu chuẩn chung của ủy viên Ban Chấp hành

- Có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, có uy tín với cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị và có khả năng đoàn kết tập hợp được đoàn viên và lao động; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động.

- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác Công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật, am hiểu về ngành nghề; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác Công đoàn.

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

2.2. Điều kiện tham gia Ban Chấp hành

Người tham gia Ban Chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm một nhiệm kỳ đại hội Công đoàn.

- Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ.

2.3. Cơ cấu Ban Chấp hành Công đoàn các cấp

- Ban Chấp hành Công đoàn cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực, địa bàn, để đáp ứng việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên Ban Chấp hành.

- Ban Chấp hành Công đoàn cần có 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm tính phát triển, kế thừa, trẻ hóa và phát triển theo hướng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục các cấp. Coi trọng cơ cấu đoàn viên đang trực tiếp giảng dạy, đoàn viên là người ngoài Đảng đang công tác tại đơn vị và tâm huyết với hoạt động Công đoàn.

2.4. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra:

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, song không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, cụ thể như sau:

- Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận: Từ 1 đến 3 ủy viên (riêng Trường THSP số lượng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận có thể từ 3 - 5 uỷ viên).

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XXXIII: 15 ủy viên.

- Ban Thường vụ Công đoàn Trường khóa XXXIII: 05 uỷ viên.

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường khóa XXXIII: 05 ủy viên.

3. Số lượng đại biểu đại hội

3.1. Đại biểu dự Đại hội Công đoàn bộ phận: Toàn thể đoàn viên trong đơn vị.

3.2. Đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường khóa XXXIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022: Không quá 150 đại biểu.

4. Đại biểu khách mời

Số lượng đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội.

5. Kinh phí tổ chức đại hội

- Nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn được sử dụng từ nguồn tài chính Công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của Cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Chế độ cho Đại hội Công đoàn do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Công đoàn là trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy đảng, chủ động phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị trong trường; đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại đại hội.

2. Các Công đoàn bộ phận căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, báo cáo kết quả đại hội về Công đoàn Trường trước ngày 30/4/2017.

3. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ có kế hoạch cụ thể, chi tiết sau.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường yêu cầu các Công đoàn bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Công đoàn Trường đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Công đoàn Trường để giải quyết./.